Yeni Kullanıcı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

--- LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ ---

Bu sözleşme, www.tmanageracademy.com web sitesinde size özel hazırlanan içerikten faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

www.tmanageracademy.com web sitesinden faydalanmak amacıyla bu son kullanıcı lisans sözleşmesi’ni onaylayarak ya da www.tmanageracademy.com web sitesini kullanarak, sözleşme'yi okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi kabul ve beyan etmiş olursunuz.

1. TARAFLAR VE KONU

İşbu www.tmanageracademy.com Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), NS Consulting Kurumsal Yönetim Danışmanlık ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. (Bundan sonra NS Consulting&Technology olarak anılacaktır)  ile KULLANICI arasında, lisans bedeli karşılığında sunulan; çeşitli konularda online (canlı ya da asenkron) sunulan eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan www.tmanageracademy.com Yetenek Geliştirme Platformu için, KULLANICI’nın seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanım biçimi, kapsamı ve şartları ile sınırlı olarak KULLANICI'nın İnternet üzerinden www.tmanageracademy.com web sitesine erişimi ile www.tmanageracademy.com'a kayıt olması ve www.tmanageracademy.com’u kullanması konusundaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir.

NS Consulting&Technology ve KULLANICI bu sözleşmenin taraflarıdır.

KULLANICI, www.tmanageracademy.com web sitesinde yer alan yönlendirmeler doğrultusunda kayıt işlemlerini tamamladığında ve/veya www.tmanageracademy.com'u kullanmaya başladığında işbu SÖZLEŞME'yi okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte kabul ettiğini elektronik ortamda beyan etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME'yi kabul etmiyorsa, www.tmanageracademy.com’a kayıt olmamalı ve/veya kullanmamalıdır.

KULLANICI’nın bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul etmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Bu sözleşmenin yetkisiz olarak kabul edilmesi halinde, KULLANICI, bu SÖZLEŞME'de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu tüzel kişi ile birlikte müteselsilen almış olur.

 

2. LİSANS ve FİKRİ MÜLKİYET

www.tmanageracademy.com’un ve bölümlerinin ve www.tmanageracademy.com ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi NS Consulting&Technology ile NS Consulting&Technology’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. KULLANICI, NS Consulting&Technology ve/veya NS Consulting&Technology’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere www.tmanageracademy.com ve içerikleri üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece www.tmanageracademy.com’un münferit kullanım lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ ya tanınan kullanma lisansı, www.tmanageracademy.com’un bu SÖZLEŞME’ de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde www.tmanageracademy.com’a erişim, görüntüleme ve kullanma hakkı verir. NS Consulting&Technology, işbu SÖZLEŞME ile KULLANICI' ya, www.tmanageracademy.com ile basit (inhisari olmayan) bir kullanma lisansı verir.

KULLANICI, www.tmanageracademy.com’daki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, www.tmanageracademy.com üzerinde sunulan hizmetlerin tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. www.tmanageracademy.com’un ve içerdiği hizmetlerin kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz.

KULLANICI, www.tmanageracademy.com kapsamındaki veya www.tmanageracademy.com ile ilgili NS Consulting&Technology’ nin veya NS Consulting&Technology’ in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, www.tmanageracademy.com’ un kullanımı sırasında www.tmanageracademy.com’un kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, NS Consulting&Technology’ nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya NS Consulting&Technology’ e ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

NS Consulting&Technology’ nin, NS Consulting&Technology hizmetleri, NS Consulting&Technology bilgileri, NS Consulting&Technology telif haklarına tabi çalışmaları, NS Consulting&Technology ticari markaları, NS Consulting&Technology ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma, kurum ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı NS Consulting&Technology’ den talep edilecek tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

 

3. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Ticari Olmayan Kullanım

www.tmanageracademy.com’ da sunulan her türlü içerik, sadece şahsi kullanım içindir, ticari amaçla kullanılamaz. KULLANICI, bu içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez.

www.tmanageracademy.com ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. KULLANICI, www.tmanageracademy.com’ un kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.

KULLANICI, www.tmanageracademy.com'u herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunabilecek hiçbir girişimde bulunamaz. www.tmanageracademy.com’ u, birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanamaz.

KULLANICI, dahil olduğu www.tmanageracademy.com paketi kullanım hakları kapsamına, “www.tmanageracademy.com” veya ileride değişebilecek diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile paket hakları kullanım hakları da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, paketlere ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. NS Consulting&Technology, KULLANICI’ ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, NS Consulting&Technology’ nin veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, www.tmanageracademy.com’u bu şekilde ya da üçüncü kişilerin NS Consulting&Technology hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, NS Consulting&Technology’ nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. www.tmanageracademy.com’un kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.

3.2. Uygun Kullanım

KULLANICI, www.tmanageracademy.com’u yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.

KULLANICI, www.tmanageracademy.com’ u hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. NS Consulting&Technology’ KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi, NS Consulting&Technology’nin tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, feshedebilir.

 

4. NS Consulting&Technology’nin HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

NS Consulting&Technology, kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere referans kolaylığı nedeniyle 'link' verebilir. Bu 'link'ler, web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımaz. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında NS Consulting&Technology’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

NS Consulting&Technology, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

KULLANICI ve NS Consulting&Technology hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

NS Consulting&Technology önceden haber vermeksizin www.tmanageracademy.com ve bağlı dokümantasyonda değişiklik yapabilir.

NS Consulting&Technology önceden haber vermeksizin varsa ücretsiz olarak kullanım hakkı elde ettiğiniz www.tmanageracademy.com'u kullanımdan kaldırabilir ya da ücretli hale getirebilir.

NS Consulting&Technology, kullanıcının site üzerine üye olurken veya site içi işlemlerde verdiği iletişim bilgilerini kullanarak; kullanıcı ile iletişim kurabilir, reklam ve/veya bildirim yapabilir. Kullanıcı hesap ayarlarından bu izni kaldırabilir.

 

5. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI

KULLANICI, www.tmanageracademy.com'u tüm veri veya diğer malzemeleri, üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet haklari dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir.

KULLANICI, sözleşmeye aykırı davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI'ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, NS Consulting&Technology 'nin bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, NS Consulting&Technology 'nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve NS Consulting&Technology’ nin talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

 

6. GEREKLİ DONANIMLAR

www.tmanageracademy.com'ye erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KULLANICI'nın sorumluluğundadır. KULLANICI bu SÖZLEŞME uyarınca, kullanma lisansı aldığı www.tmanageracademy.com’u, www.tmanageracademy.com WEB SİTESİNDE BELİRTİLEN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP BİR DONANIM ÜZERİNDE KULLANACAĞINI VE GEREKLİ DONANIMI TEMİN EDECEĞİNİ, NS Consulting&Technology 'nin yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar sonucundan NS Consulting&Technology’nin sorumlu olmayacağını, NS Consulting&Technology 'nin sorumluluğunun kullanma lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

 

7. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

Bir Yetenek Geliştirme Platformu olan, Sözleşme konusu www.tmanageracademy.com kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere KULLANICILARIN asli kaynaklardan edinmiş oldukları bilgilerini pekiştirmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir yardımcı kaynak olup; NS Consulting&Technology “olduğu gibi satış” esasları dahilinde www.tmanageracademy.com için herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. NS Consulting&Technology aynı zamanda www.tmanageracademy.com içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu taahhüt etmemektedir. www.tmanageracademy.com’un KULLANICI amacına doğrudan hizmet vermemesinden NS Consulting&Technology sorumlu değildir.

NS Consulting&Technology, www.tmanageracademy.com ‘da yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

KULLANICI, www.tmanageracademy.com ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. NS Consulting&Technology’ nin içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup NS Consulting&Technology 'in bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

NS Consulting&Technology, www.tmanageracademy.com’un 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’ lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. www.tmanageracademy.com ‘un etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, NS Consulting&Technology, www.tmanageracademy.com’un kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. NS Consulting&Technology, www.tmanageracademy.com ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) www.tmanageracademy.com’un KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. NS Consulting&Technology, www.tmanageracademy.com ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

www.tmanageracademy.com 'un versiyon güncelleştirmesinden kaynaklanabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan NS Consulting&Technology sorumlu değildir.

www.tmanageracademy.com hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan NS Consulting&Technology sorumlu değildir.

Hukuki yollardan elde edilmeyen veya NS Consulting&Technology tarafından www.tmanageracademy.com’un kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan NS Consulting&Technology sorumlu değildir.

Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan NS Consulting&Technology sorumlu değildir.

www.tmanageracademy.com, KULLANICI'nın özel amaçlarına yönelik özel bir ürün olmayıp, bir eğitim destek ürünü olarak tasarlanmış ve KULLANICININ TERCİHİNE sunulmuştur. www.tmanageracademy.com’un kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan NS Consulting&Technology sorumlu değildir.

Her durumda, www.tmanageracademy.com nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, NS Consulting&Technology 'nin bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu, www.tmanageracademy.com için sorumluluğu varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.

 

8. SÖZLEŞME DEĞIŞIKLIKLERI

NS Consulting&Technology, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME'yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, www.tmanageracademy.com web sitesinde ilan edildiği tarihte geçerlilik kazanır. KULLANICI, bu SÖZLEŞME’deki değişiklikleri, değişiklikler www.tmanageracademy.com web sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. KULLANICI bu sözleşmeyi kabul ederek, bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’yi sık sık gözden geçirerek tüm değişikliklerden haber olduğunu ve kabul ettiğini de kabul eder. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

9. MÜCBIR SEBEPLER

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, NS Consulting&Technology, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, NS Consulting&Technology için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için NS Consulting&Technology ’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, NS Consulting&Technology’nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

10. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ

KULLANICI, www.tmanageracademy.com’u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

KULLANICI, www.tmanageracademy.com’u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, NS Consulting&Technology 'nin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI’nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu www.tmanageracademy.com’u kullanma hakkı, KULLANICI’nın www.tmanageracademy.com’ukullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi, işbu SÖZLEŞME’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi, KULLANICI’nın NS Consulting&Technology ile arasındaki üyelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumları ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Bu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz www.tmanageracademy.com’u kullanma hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda;

KULLANICI, www.tmanageracademy.com paketini, kendi isteğiyle iptal ettirmesi durumunda NS Consulting&Technology tarafından, KULLANICI'ya herhangi bir geri ödeme yapılmaksızın KULLANICI lisansı sona erdirilecektir.

KULLANICI'nın, SÖZLEŞME'de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, NS Consulting&Technology’in sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshetme ve KULLANICI’nın www.tmanageracademy.com’a erişimini ve bu SÖZLEŞME’de tanınan lisans hakkını iptal etme hakkına sahiptir.

NS Consulting&Technology’nin, açıkça mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın www.tmanageracademy.com’a erişme ve kullanma lisansını tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.

KULLANICI, bu SÖZLEŞME’nin sona ermesi üzerine, NS Consulting&Technology’in talep etmesi halinde, www.tmanageracademy.com’ dan elde ettiği her türlü içerik, bilgi, müzik, görüntü ve diğer tür içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için ANKARA Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler.

 

12. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

www.tmanageracademy.com’a kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla www.tmanageracademy.com’a KULLANICI adına erişimden NS Consulting&Technology sorumlu değildir. KULLANICI'ların, www.tmanageracademy.com’a erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak NS Consulting&Technology’in , doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI NS Consulting&Technology’ den zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz. NS Consulting&Technology 'in kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin sorumluluğu, www.tmanageracademy.com sitesinde yer alan Gizlilik ve Güvenlik politikası ile sınırlıdır.

KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla NS Consulting&Technology hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.

 

14. DİĞER HÜKÜMLER

KULLANICI bu SÖZLEŞME'yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez.

KULLANICI, NS Consulting&Technology' nin sahip olduğu hakları tek taraflı olarak tayin edebileceğini, NS Consulting&Technology 'nin bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt sözleşme yapabileceğini kabul eder.

NS Consulting&Technology, bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

Bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME'nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME'nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, NS Consulting&Technology bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR'ın işbu SÖZLEŞME'de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME'den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME'nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

KULLANICI'nın, bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, NS Consulting&Technology tüm yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.